Ανακοίνωση διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κηφισιάς της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Κηφισιάς

14/09/2023

 

Ανακοίνωση διαβούλευσης του τεύχους διακήρυξης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κηφισιάς της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Κηφισιάς»

Ο Δήμος Κηφισιάς αφού έλαβε υπόψη:
 

Την με αριθμό 482/05-07-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) των εγγράφων (Διακήρυξη) για την προμήθεια με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της δημόσιας σύμβασης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Κηφισιάς συγκεντρώνει, καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς https://www.kifissia.gr/
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη, οι όροι της οποίας τίθενται προς διαβούλευση.

Η Γενική Γραμματέας


Δρ.  Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου