ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων

Ο Δήμος Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κηφισιάς,

που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Παράρτημα Ανακοίνωσης