ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΠΔΔ