Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023 (άρθρο 82 του Ν. 4727/2020)