ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2/2022 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ