Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Mαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Θεσμικών Οργάνων-17PROC002052014