Διοικητικό Συμβούλιο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδόπουλος Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραγιαννάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

 

Τακτικά Μέλη:

Βουτσινά Αγλαΐα (Άντα)

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Κιτάντζης Γιάννης

Μανωλιάκης Μιχαήλ - Άγγελος

Ραυτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)

Κανακάκη Ελίνα

Ποντικάκη Νικολέττα (Νίκη) Δημοτική Σύμβουλος

Φωτάκη Μαρία

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Μαρκόπουλος Μιχάλης

Παπαµατθαίου Βασιλική

 Σκορδίλη Ειρήνη

Μουλά Βασιλική (Μπέσσυ)

Σούρπης Ιωάννης

Κακογιάννης Απόστολος

Πάντου Σοφία, ∆ηµοτική Σύµβουλος

∆ιονυσιώτης Σπυρίδων

Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Πραµµαντιώτης Παναγιώτης

 

Η διάρκεια της θητείας του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ορίζεται έως την 31-12-2023, τηρουµένων των ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, άρθρο 240 του Ν.3463/2006.

Ο πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραµένει επίτιµο µέλος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 10/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.