ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

[Υποβολή Αιτήσεων από 21/11/2022 έως και 30/11/2022]

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Κηφισιάς», που εδρεύει στην Κηφισιά ( Διονύσου και Μυρσίνης ), έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 –Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206) , όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α΄) Αύξηση του χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια -Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013

Γ) την υπ.Αριθμ. 50807/18-10-2022 οικ. Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης'' 'Ασκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Κηφισιάς'' (ΦΕΚ 5500 τ. Β΄/24-10-2022) σχετικά με τον αριθμό των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες,
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 12 μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς.
 

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς ορίζονται σε 1 (μία).

Η μηναία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ(600,00) και θα καταβάλλεται ,  με βάση το παρουσιολόγιο. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :


Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και υποβάλλονται στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Κηφισιάς (protokolo@kifissia.gr) εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς. 
 

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν :
 

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως)

2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκούμενου στον Δικηγορικό Σύλλογο

3) βιογραφικό σημείωμα

4) αντίγραφα τίτλων σπουδών

5) φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο- η υποψήφιος -α δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου. 
 

Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. 
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της μιας (1) διαθέσιμης θέσης,η επιλογή της /του ασκούμενης/ου θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κηφισιάς, (Μυρσίνης και Διονύσου) και το όνομα της/του επιλεγείσας/ εντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Το ωράριο απασχόλησης της/του ασκούμενης/ου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης της/του αποσχολούμενης/ου υποψηφίου δικηγόρου θα είναι ο δικηγόρος που υπηρετεί στο Δήμο
Κηφισιάς. Η αμοιβή της/του ασκούμενης/ου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Κηφισιάς.
Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο /η δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης από το Δήμαρχο Κηφισιάς. 

 

Σχετικά Αρχεία:   | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ |       | Α Ι Τ Η Σ Η |

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ