Διαδικασία Κοπης Δένδρων

A) σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους (που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας π.χ. πεζοδρόμια)  

  • Αρχικά κατατίθεται το αίτημά στο πρωτόκολλο του Δήμου.
  • Όταν το αίτημα κοπής δένδρου σχετίζεται με την κατάσταση του δένδρου (φυτοϋγεία, ανάπτυξη κλπ), χρεώνεται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και ακολουθεί επιτόπια εξέταση από τους γεωπόνους του Τμήματος Πρασίνου. Στις περιπτώσεις όπου το αίτημα κοπής δένδρου σχετίζεται με ζημιές στις υποδομές, προβλήματα στην ασφάλεια κυκλοφορίας οχημάτων, κλπ, χρεώνεται επιπλέον και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Στη συνέχεια η Δ/νση Περιβάλλοντος κάνει εισήγηση για τα αιτήματα κοπής των δένδρων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
  • H Επιτροπή Περιβάλλοντος εξετάζει τα αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και τις τυχόν αντίστοιχες εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ακολούθως εισηγείται προς  το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, αποφασίζει σχετικά με την κάθε αίτηση.
  • Αν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η κοπή, τότε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ετοιμάζει τον φάκελο για κάθε αίτηση χωριστά, τον οποίο αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για να εκδοθεί η άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας. 
  • Μετά την εκδοσή της, η άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας αποστέλλεται στον αιτούντα, προκειμένου να προβεί στην κοπή του δένδρου. 
  • Αν απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η αίτησή του για κοπή, τότε η Δ/νση Περιβάλλοντος ενημερώνει με επιστολή τον αιτούντα σχετικά.

 

Β) εντός ιδιωτικών χώρων                                                                                                                                        

Για την κοπή των δένδρων που βρίσκονται εντός ιδιωτικών χώρων, η διαδικασία είναι διαφορετική. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για πληροφορίες και για την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.