Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Εξοπλισμού Η-Υ 17PROC006245282

Διευκρίνηση για τον τύπο του επεξεργαστή και της μητρικής στον πίνακα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές":

Για τον επεξεργαστή η ορθή διατύπωση είναι: