Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (Ρ-40) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΜΩΝΟΣ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 8/ 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του
Υποέργου 2 «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς » της
Πράξης «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003699

ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ {ΕΛΗΞΕ}

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ {ΕΛΗΞΕ}

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ