Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δαπάνες ασφάλισης κ φύλαξης δημοτικών κτιρίων -18PROC004061516