Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2015-2019
Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με  τα άρθρα 203 - 207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, με στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α.

Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς καταρτίστηκε το 2008, το δεύτερο για τα έτη 2013-2014, το παρόν αποτελεί το τρίτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς για τα έτη 2015-2019.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα τοπικής, οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους της χώρας με τον Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 
Δείτε εδώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Δείτε εδώ το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κηφισιάς.