Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας, νυν Υπηρεσίας Δόμησης
 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
                               

Α. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 


Το τμήμα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο αρχιτεκτονικό (έλεγχος αρχιτεκτονικών μελετών για έκδοση αδειών δόμησης)
β) Γραφείο στατικών (έλεγχος στατικών μελετών – συγκρότηση επιτροπής για επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία)
γ) Γραφείο ηλεκτρομηχανολογικό (έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών).
δ) Γραφείο Οικονομικό: έλεγχος φορολογικών στοιχείων (αμοιβές μηχανικών -  εισφορές – κρατήσεις κ.λπ.) τα οποία καταβάλλονται για έκδοση αδειών δόμησης. 
ε) Γραφείο τοπογραφικό.
στ) Γραφείο ενημέρωσης κοινού.

(Α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ


1)    Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
2)    Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
3)    Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
4)    Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5)    Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6)    Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α' του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
7)    Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

8)    Εκδίδει βεβαιώσεις επιτρεπομένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίων Γ.Π.Σ. ως και εντός σχεδίου πόλεως περιοχές.
9)    Εκδίδει βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας σε νεοεισαχθείσες περιοχές, για τις οποίες δεν έχουν κυρωθεί οι οριστικές πράξεις εφαρμογής.
10)    Εκδίδει βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές, ως και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
11)    Προβαίνει σε έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά την ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις προδιαγραφές συντάξεώς του. 
12)    Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης και βεβαιώσεις περί ρυμοτόμησης ή μη ακινήτων.
13)    Προβαίνει σε καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ.ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, καθώς και σε διαγράμματα της Υπηρεσίας.
14)    Προβαίνει σε έλεγχο και θεώρηση ΟΓ.ΡΓ και Ο.Δ (όρων δόμησης) σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών.
15)    Προβαίνει στην τήρηση Αρχείου: ρυμοτομικών πινακίδων - τεχνικών εκθέσεων - διαγραμμάτων εφαρμογής - τροποποιητικών ρυμοτομικών διαταγμάτων - διαταγμάτων όρων δόμησης -Αποφάσεων περί αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του 1923.
16)    Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών στοιχεία του υψομετρικού σχεδίου πόλης (βεβαίωση υψομέτρου).
17)    Χορηγεί βεβαιώσεις όρων δόμησης, διατηρητέων κτιρίων, πλάτους στοάς, πλάτους πρασιάς.

 

 Β. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 


Το τμήμα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία:
Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
1) Τη συμμετοχή στη μελέτη και στις διαδικασίες τυχόν αναθεωρήσεων του Γ.Π.Σ. 
2) Την Προώθηση προτάσεων του Δήμου στους αρμόδιους φορείς για θέματα αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και του Γ.Π.Σ. 
3) Την Προώθηση ερευνών για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την πόλη.
4) Τη σύνταξη, ανασύνταξη, παρακολούθηση, επίβλεψη μελετών πράξεων εφαρμογής και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την κύρωσή τους. 
5) Την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας και έκδοση πιστοποιητικών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
6) Τη σύνταξη βεβαιώσεων σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα.
7) Τη διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών και Δήμου, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίας.
8) Την επίβλεψη για την ορθή υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής.
9) Υψομετρική μελέτη οδού . έλεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών (υψομετρική οριζοντιογραφία - μηκοτομή - διατομές).
10) Τη σύνταξη τοπογραφικών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων κοινοχρήστων χώρων.
11) Την γνωμοδότηση επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Ν.3010/02 και Ν4014/11).
12) Την Παροχή πληροφοριών σε Δημότες, καθώς και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου.
13) Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων περιοχών εντασσομένων με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ή λόγω επανεπιβολής αρθρείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 


Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

1)    Την προώθηση απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού. 
2)    Τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, πράξεων τακτοποίησης κλπ., χορήγηση βεβαιώσεων τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων. 
3)    Την κοινοποίηση των πράξεων στους εμπλεκόμενους, παραλαβή των ενστάσεων προς υποβολή στην Περιφέρεια μαζί με την πράξη αναλογισμού, προς έκδοση απόφασης γενικού γραμματέα Περιφέρειας.
4)    Τη σύνταξη τοπογραφικών, κτηματογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις, σύνταξη πινάκων επικειμένων πράξεων αναλογισμού.
5)    Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων περιοχών εντασσόμενων με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1923 ή λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

 

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1) Τη σύνταξη σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής διορθωτικών πράξεων και νέας καταγραφής επικειμένων.
2) Τη σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα των διορθωτικών πράξεων.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1)    Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
2)    Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία
3)    Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
4)    Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
5)    Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.


Δ. ΑΡΧΕΙΟ
α) Τήρηση αρχείου οικοδομικών αδειών. 
β) Διεκπεραίωση – χρέωση εγγράφων και αλληλογραφίας.


Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1) Δακτυλογράφηση κειμένων σε Η/Υ.
2) Καταχώρηση φακέλων και στοιχείων (τμήματος εκδόσεως οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών).
3) Διαχείριση e-mail της Υπηρεσίας (αποστολή και λήψη μηνυμάτων).
4) Εξυπηρέτηση κοινού – παροχή πληροφοριών.
5) Διαχείριση ραντεβού διευθυντή και προϊστάμενου.
6) Αποστολή εγγράφων με συστημένες επιστολές και τήρηση αρχείου.
7) Συγκεντρωτικές αναφορές – στατιστικά.

 

Για Δικαιολογητικά -  Αιτήσεις κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Διευθύντρια

Παρασκευή Σκουτέλη

Προϊστάμενος 

Θεόδωρος Μινέσχος

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Φλώρα Ψωμά

213-2007171

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Θεόδωρος Μινέσχος (προϊστάμενος)

213-2007196

Αθανάσιος Κιοσσές (μηχανολογικά)

213-2007179

Σωκράτης Τσιγάρας (στατικά)

213-2007170

Γεωργία Ανδρέου (αρχιτεκτονικά)

213-2007166

ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ειρήνη Μαρκοπούλου

213-2007172

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Θεόδωρος Χαλιμούρδας (Προϊστάμενος)

213-2007195

Χαράλαμπος Κότσιρας

213-2007173

Γιασεμή Κεντούρη

213-2007158

Μαρία Πιλάτη

213-2007194

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΕΙΟ

 

Αριστούλα Ρίζου

213-2007175

Γεώργιος Βαφιάς

213-2007175

Δημήτρης Χίος

213-2007174

ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Γιώργος Χαϊδόγιαννης (Προϊστάμενος)

213-2007162

Εμμανουέλα Σαλιβαρά

213-2007165

Παναγιώτα Ανδρέου

213-2007164

Ελένη Καραγιαννάκη

213-2007172

e-mail

poleodomiakifissias@kifissia.gr

Ωρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 09:00-14:00