Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Κηφισιάς