ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόxου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2018»

με Προϋπολογισμό 849.994,00 € με ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29/10/2018 και ώρα 09.30 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

 

H παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

 

α) του Δήμου Κηφισιάς στην Διεύθυνση www.kifissia.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf Πέμπτη, Οκτώβριος 25, 2018