Διακήρυξη αν. ηλ. διαγ. Προμήθεια και τοποθέτηση υπογειοποιημένων κάδων 18PROC003927777_signed