Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

11Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2019-2020

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 13  ΔΗΜΟΥΣ  ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

Οι ενδιαφερόμενες/ οι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα στους 13 Δήμους που αναφέρονται στον κατωτέρω σχετικό πίνακα και στους οποίους,  ενώ αρχικά θα τύγχανε εφαρμογής η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το έτος 2019-2020,  εν τέλει εξαιρέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 127860/ Δ1 (ΦΕΚ 3233/Β/22.8.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –  Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες/ νοι , που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να διαμένουν μόνιμα στους 13 Δήμους, που εξαιρέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στη με αριθμό 127860/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση, από την εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 περί δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και η ηλικία του τέκνου τους, για το οποίο θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι από τεσσάρων (4) ετών, με τελευταία ημερομηνία συμπλήρωσής τους την 31η Δεκεμβρίου 2019, και έως την ηλικία εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 11/9/2019  έως 23/9/2019 στη Διεύθυνση :www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr.

 

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή, την 23/9/2019 και ώρα 24.00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών –  Φακέλου ορίζεται η 24/9/2019 και ώρα 20:00, βάσει

απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).