Γενικές πληροφορίες

Στο Δήμο Κηφισιάς λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Μέριμνα» με σκοπό την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους δημότες και κατοίκους Κηφισιάς.

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  : 2011 (ΦΕΚ Β 1130/3-6-2011)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :Ν.Π.Δ.Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  : Διοικείται από δέκα πενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ  :

 • Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής , Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος  των δημοτών /σσών και κατοίκων  του Δήμου Κηφισιάς.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας , όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων , κέντρων αγωγής υγείας υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτηιογόνων ουσιών.
 • Η σχεδίαση , η οργάνωση, ο συντονισμός , η συμμετοχή και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών γι ατην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους , με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων , παλιννοστούντων ομογενοών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική , οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης , εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται γι ατην επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 • Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων , καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων , που δίδονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με κοινοφελείς σκοπούς.
 • Η υλοποίηση
  1. Προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία , το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
  2. Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας , τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
  3. Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαίκής Ενώσης .
 • Η συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα τις δομές αυτού που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ κλπ) (Μονάδες βοήθεια στο σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας),
 • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας
 • Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3172/2003(ΦΕΚ 197Α) .
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων .
 • Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους και μακροχρόνια ανέργους με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Αξιοποίηση Κοινοτικών πρωτοβουλιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και διενέργεια κοινωνικών ερευνών.
 • Πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία οίκων ευγηρίας.

 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 
Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι έως την 17/02/2017
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τσούλος Γεώργιος
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσιάμα Μαρία – Χριστίνα.
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Λιαπάκη Ελευθερία
Χασούρα Γεωργία
Πόλη Γεράσιμο
Δασκαλόπουλο Γεώργιο
Βεσσαλά Μαρία
Ρούσσου Καίτη
Σδράλια Γεώργιο
Κεφαλά – Σαλματάνη Μαρία  Δημοτική Σύμβουλος
Κουνέλλας Ιωάννης 
Πάντου Σοφία 
Κυριακάκης Ηρακλής
Βενιώτης Κωνσταντίνος
Βερύκιος Δημήτριος
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Τουμάση Κατερίνα
Πατρικάκο Γρηγόρη
Χρονέα Ζέτα 
Γιαννοπούλου Αντωνία
Βενιζέλου – Κοντιζά Μαρία
Βολτυράκης Ευάγγελος 
Καβούρη – Μέγα Θεοδώρα
Φραγκιαδάκης Χαράλαμπος 
Χριστοδούλου Χρήστος

 
Η  υπηρεσία στελεχώνεται από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Διαιτολόγος και Ειδικό Φυσικής Αγωγής.
Στόχοι της Κοινωνικής Μέριμνας είναι η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξή τους, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας τόσο στον γενικό πληθυσμό του δήμου, όσο και στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία στοχεύει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, στην προαγωγή υγείας και ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα, στην ερευνητική δράση, και τέλος στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
 
Λειτουργεί καθημερινά από 8:00 πμ έως 18:00 μμ.
 
Πληροφορίες :
Διονύσου 73 & Γορτυνίας
145 63, Κηφισιά
Τηλ. επικοινωνίας:
210 6233315
210 6231638    fax: 210 8019633
E MAIL:
pronia@kifissia.gr