Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΡΑΞΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ" ΑΠΌ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

Ο Δήμος  Κηφισιάς  προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του «ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ » με προϋπολογισμό 423.469,84 € πλέον ΦΠΑ και 525.102,60 € συμπεριλαμβανομένου        ΦΠΑ. Το  ποσό των  411.644,45 € θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από την   πράξη    «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ»   του Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής   

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ,

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ)