Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της ¨ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ 8 & Π

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 ( ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών , θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριών φορητών υπολογιστών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Λυκείου Ν. Ερυθραίας, μετά από τα αιτήματα  της Δ/νσης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για το Δημοτικό Εκάλης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας έξι επιτραπέζιων υπολογιστές με οθόνες, έξι φορητών υπολογιστών και έξι βιντεοπροβολέων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Εκάλης  μετά από το αίτημα  της  Δ/νσης του σχολείου, μετά από τα αιτήματα  του  Δ/ντή του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 6ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τις ανάγκες του 6ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, μετά από αίτημα της  Προϊσταμένης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικών υπολογιστών και projector για το 7ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας πέντε φορητών υπολογιστών και ενός διαδραστικού πίνακα για τις ανάγκες του 7ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από το αίτημα του Δ/ντη για τις ανάγκες του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια προστατευτικών για το 6ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης δύο τερμάτων ποδοσφαίρου με προστατευτικά καλύμματα για τις ανάγκες του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθεια με τοποθέτηση κλιματιστικών στο 6ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια και τοποθέτηση πέντε κλιματιστικών για τις ανάγκες του 6ου Δημοτικού Κηφισιάς μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας με τοποθέτηση κλιματιστικού στο 8ο Δημοτικό Κηφισιάς

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια & τοποθέτηση κλιματιστικού για τις ανάγκες του 8ου Δημοτικού  Κηφισιάς