ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

Τηλ.: 213-2007-197 & 213-2007-191

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον κάθε μελλόνυμφο χωριστά από τον Δήμο της κατοικίας του, μία εβδομάδα μετά την υποβολή των δικαιολογητικών και ισχύει  για έξι μήνες.

                  

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου τα οποία μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο kifissia.gr (ηλεκτρονικές αιτήσεις)

 

Κάτοικοι Κηφισιάς Έλληνες υπήκοοι:

  1. Αίτηση (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στο kifissia.gr ηλεκτρονικές αιτήσεις).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης η οποία να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνεται ότι:

α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για το γάμο από τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352,1354,1356,1357 , 1360 του Αστικού Κώδικα.  *

             β) Ο μελλόνυμφος τελεί πρώτο, δεύτερο, κ.λ.π. γάμο

             γ)  Ο μελλόνυμφος είναι κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς. 

             δ) Ο μελλόνυμφος δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

             (βρίσκεται συνημμένα στην ανωτέρω αίτηση)

    4.      Σε περίπτωση τέλεσης δεύτερου ή τρίτου γάμου πρέπει να προσκομιστούν:

            Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

      Ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου

    5.-    Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία   ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα.

  1.   e- παράβολο από το ΤΑΧΙS αξίας 18 ευρώ  (προσκομίζετε και το παράβολο και την     πληρωμή του)
  2.   Aστυνομική ταυτότητα
  3.   Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου έτους ή ενός πρόσφατου  

              λογαριασμού ΔΕΚΟ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να συμφωνούν τα  στοιχεία στα παρακάτω έγγραφα: Ληξιαρχική πράξη γέννησης, ταυτότητα εφημερίδα

 

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου για ανήλικο, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται δικαστική απόφαση.

 

Κάτοικοι Κηφισιάς Ξένοι υπήκοοι:

  1. Αίτηση (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στο kifissia.gr ηλεκτρονικές αιτήσεις).
  2. Αδεια παραμονής στην Ελλάδα ( Εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής στην Ελλάδα δεν εκδίδεται άδεια για πολιτικό γάμο, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 1975/91)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ξενόγλωσση και μεταφρασμένη επίσημα.             
  4. Βεβαίωση από το Προξενείο,της χώρας καταγωγής τους,ότι δεν έχουν κώλυμα     

                    γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη επίσημα στα Ελληνικά

                5.    Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα.

                6.    e- παράβολο αξίας 18 ευρώ από το ΤΑΧΙS (προσκομίζετε &το παράβολο και

                      την πληρωμή του)    

    7.   Ληξιαρχική πράξη θανάτου, ή ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου   

                       και διαζευκτήριο σε περίπτωση προηγούμενου γάμου, ξενόγλωσσα και

                       μεταφρασμένα  επίσημα στα Ελληνικά

   8.    Διαβατήριο ή επικυρωμένη φωτοτυπία αυτού.

 9.    Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου έτους ή ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :Όλα τα ξένα έγγραφα πριν μεταφρασθούν θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης.  Οσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται στην Ελλάδα

 

Στην περίπτωση πολιτικού πρόσφυγα,  εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να συμφωνούν τα  στοιχεία στα παρακάτω έγγραφα: Μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης , ταυτότητα ή διαβατήριο, εφημερίδα

 

 

Έλληνες  υπήκοοι κάτοικοι εξωτερικού:

Στην περίπτωση αυτή, οι άδειες γάμου εκδίδονται από τον Δήμο όπου ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης

      1)Αίτηση 

2)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνεται ότι:

             α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για το γάμο από τα αναφερόμενα άρθρα  

                  1350, 1351, 1352,1354,1356,1357 , 1360 του Αστικού Κώδικα. *

β) Ο μελλόνυμφος τελεί πρώτο, δεύτερο, κ.λ.π. γάμο

γ)  Ο μελλόνυμφος είναι δημότης του Δήμου Κηφισιάς. 

        3) Εξουσιοδότηση στο πρόσωπο που θα καταθέσει τα δικαιολογητικά στον Δήμο για την έκδοση της άδειας.

  4) Διαβατήριο ή επικυρωμένη φωτοτυπία αυτού.

 Όλα τα παραπάνω επικυρώνονται από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου διαμονή του.  Στην συνέχεια το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, προσκομίζει στον Δήμο τα παραπάνω έγγραφα μαζί με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, την δημοσίευση στην εφημερίδα και το παράβολο.   

 

Ξένοι  υπήκοοι κάτοικοι εξωτερικού:

 Στην περίπτωση αυτή , οι άδειες γάμου εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και μεταφράζονται επίσημα στα ελληνικά

Μαζί με την άδεια προσκομίζεται ταυτόχρονα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης τους καθώς και άδεια παραμονής στην Ελλάδα ( Εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής στην Ελλάδα δεν εκδίδεται άδεια για πολιτικό γάμο, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 1975/91)

 

Tέλεση πολιτικού γάμου

Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της  χώρας.

Για την τέλεση του Πολιτικού Γάμου στο Δήμο Κηφισιάς απαιτούνται :

α) Κοινή αίτηση ( ο Δήμος χορηγεί έντυπο)

β) Οι άδειες γάμου και των δύο ενδιαφερόμενων.

γ) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων

δ)Παράβολο αξίας 50 ευρώ το οποίο πληρώνεται ηλεκτρονικά

 

Πριν την τέλεση και στην περίπτωση που  οι ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν τα τέκνα τους να φέρουν το επώνυμο και των δύο,   υπογράφουν δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ενώπιον του Δημάρχου ή ενός εκ των Αντιδημάρχων που θα τελέσει τον γάμο.(Αρθρο 1505 Α.Κ.)

 

 Κατά την τέλεση , οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με την  ταυτότητά τους και δύο ενήλικους μάρτυρες (μπορεί να είναι και συγγενείς τους) με τις ταυτότητές τους. 

 

Αρθρα Αστικού Κώδικα για την σύναψη γάμου         

 

Αρθρο 1350:  Για την σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων . Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τους μελλονύμφους και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάμο και  πριν την  από την συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο. 

 

Αρθρο 1351:  Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο . Επιτρέπεται όμως ο γάμος στο νομίμως απαγορευμένο.

 

Αρθρο 1352:  Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη συνάπτει γάμο με την συναίνεση του αντιλήπτορά του. Αν αυτός αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για την σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον αυτού που τελεί υπό αντίληψη.

 

Αρθρο 1354: Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί.

 

Αρθρο 1356:  Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αίματος  σε ευθεία γραμμή απεριόριστα  και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό.

 

Αρθρο 1357:  Εμποδίζεται ο γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό.

 

Αρθρο 1360:  Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε ή των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά την λύση της υιοθεσίας.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας πατώντας εδώ