Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Διατροφής Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΑΠΗ για τρία έτη ποσού 1.080.000,00 ευρώ 18PROC002782453