24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 8-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Έκτακτα θέματα
Γ. Τακτικά θέματα

1. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 533/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 2998/Β΄/1-9-2017), μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων παρελθόντων ετών.

3. Επί της 2/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά την Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και χρήσεων γης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
4. Επί της υπ’ αρ. 92/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αναγκαιότητας σύνταξης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης χρήσεων γης παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

5. Επί της υπ’ αρ. 93/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2018 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010) και της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.

6. Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου στο τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2017 και ψήφιση - διάθεση αντίστοιχης πίστωσης.

7. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς, οικονομικού έτους 2017.

8. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, οικονομικού έτους 2017.

9. Επί της υπ΄ αρ. 71/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», σχετικά με την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Κηφισιάς.

10. Επί της 29/2017 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την έγκριση μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

11. Επί της 31/2017 απόφασης της ΔΕΠ για χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄ τάξη Λυκείων.

12. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας (απόφ. 73/17 Σχολ. Επιτρ. και απόφ. ΔΕΠ 30/17).

13. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Δημοτ. Κηφισιάς (απόφ. 101/17 Σχολ. Επιτρ. και απόφ. ΔΕΠ 28/17).

14. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 222,87 τ.μ., στην περιοχή της Κηφισιάς σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λεβίδου και Ζεφύρου στα Ο.Τ. 317, 331 και 391 για διάνοιξη οδού.

15. Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2017 πρακτικού της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων για τον ορισμό ελάχιστης τιμής (€/τ.μ), με την οποία θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις περί συμβιβαστικού καθορισμού της αξίας εισφοράς γης σε χρήμα.

16. Έγκριση για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης με την υπ’ αριθμ. 6/1998 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού για 6,05 τ.μ..

17. Αίτημα περί συμψηφισμού ποσού 992€, που κατέβαλε ο μισθωτής του δημοτικού ακινήτου εντός του Πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου» για την υπαγωγή του στον Ν.4178/2013, με λοιπές οφειλές του μισθωτή προς τον Δήμο.

18. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών που προέκυψαν από τροποποίηση τετραγωνικών μέτρων λόγω νομιμοποιήσεων βάσει των διατάξεων του Ν. 4178/2013.

19. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

20. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

21. Διαγραφή ποσού 6,20€ από χρηματικούς καταλόγους ως μη οφειλόμενο.

22. Διαγραφή ποσού 1.257,35€ λόγω τακτοποίησης με το Ν.4178/2013.

23. Διαγραφή του ποσού των 194,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.

24. Διαγραφή του ποσού των 648,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.

25. Επί αιτήματος για διαγραφή ή περιορισμό κατά 50% ποσού κλήσεων Κ.Ο.Κ. 160€ πλέον προσαυξήσεων.

26. Επιστροφή ποσού 9,33€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

27. Επιστροφή ποσού 18,49€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

28. Επιστροφή ποσού 50€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

29. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

30. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

 

Την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς μπορείτε να την παρακολουθήσετε την ώρα ακριβώς που πραγματοποιείται

http://hellasnews.tv/live44/