Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/6/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην        15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 31/05/2017

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Ψήφισμα συμπαράστασης στους συμβασιούχους του Δήμου.
 2. Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου στον διαγωνισμό BEST CITY AWARDS.
 3. Επικαιροποίηση της 422/2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου επί της οδού Γεωργαντά 3, ιδιοκτησίας Ε.Ε.Σ., προς το Δήμο Κηφισιάς.
 4. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «οβελιστήριο-αναψυκτήριο» επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 6,  Ο.Τ. 911, Κηφισιά.
 5. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κηφισιάς μετά από παρατηρήσεις του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 6. Λήψη απόφασης  μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κηφισιάς.
 7. Λήψη απόφασης για την συναινετική λύση της συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης, μεταξύ του Δήμου και της μισθώτριας του κυλικείου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου.
 8. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 222,87 τ.μ., στην περιοχή της Κηφισιάς σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λεβίδου και Ζεφύρου στα Ο.Τ. 317, 331 και 391 για διάνοιξη οδού. 
 9. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.736,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο : «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 10. Έγκριση δαπάνης ύψους 28.366 €  και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.01 με τίτλο : « Εισφορά στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΡΟΝΟΗ» βάση προγραμματικής σύμβασης (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρ.25 του Ν.3613/07)» προϋπολογισμού έτους 2017.
 11. Επί αιτήματος του Δήμου Χίου για προσωρινή παραχώρηση της χρήσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος. (ΚΗΙ 6528) Ιούλιο-Αύγουστο.
 12. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 13. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών των Συνοικιακών Συμβουλίων.
 14. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων».
 15. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας     Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έως 31 Οκτωβρίου 2017.
 16. Επί της 358/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αμοιβή του Δικηγόρου κ. Χαρίλαου Καφεντζή.
 17. Επί της 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στη Δικηγορική Εταιρεία «Δημήτριος Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες» και ειδικότερα στον Δικηγόρο κ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο ή σε όποιον άλλο δικηγόρο διοριστεί από την εταιρεία, να ασκήσει παρέμβαση ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 18. Επιστροφή τροφείων συνολικού ποσού 204,50€.
 19. Επί αιτήματος επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, για δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού, επί της οδού Σεφέρη 38, περιοχή ΟΥΛΕΝ Ν. Κηφισιά.
 20. Διαγραφή οφειλής από ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΕΗ ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ ΔΕΝΕ ΠΟΕ για  χρεώστη και επαναβεβαίωση στο νέο ιδιοκτήτη.
 21. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 383,53€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 22. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 648,07€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 23. Επί αιτήματος για διαγραφή  συνολικού ποσού 282,30€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 24. Επιστροφή συνολικού ποσού 364,46€ σε βάρος του Κ.Α.00.6739.01 (επιστροφή φόρων αχρεωστήτων παρακρατηθέντων) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017.
 25. Έγκριση καταστροφής Άχρηστου Υλικού.

 

 

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                     ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ