Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς 31/5

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 31-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην        13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 10/05/2017

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

Επί της 33/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τίτλο ¨Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς¨, μετά την υπ΄αρ. 11/2017 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και την υπ΄αρ. 51/2017 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς¨.

Επί της 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Λήψη μέτρων για την μείωση ταχύτητας των οχημάτων επί της οδού Παστέρ στην Κηφισιά».

Συμπλήρωση της 298/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στις επιχορηγήσεις των Αθλητικών Συλλόγων.

Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγιών για την 3η ενιαία καλοκαιρινή γιορτή των παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς.

Έγκριση δαπάνης ύψους 12.756,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

 Έγκριση σύναψης συμφωνίας πλαισίου για αγορά αγαθών με σύναψη επιμέρους συμβάσεων, έγκριση δαπάνης ύψους 7.000,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Έγκριση δαπάνης ύψους 1.378,74 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

Έγκριση δαπάνης ύψους 900,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.15.6474.07 «Έξοδα διοργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ημερίδων, ενεργειών του Δήμου μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την πληροφορική», για διοργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης για την παρουσίαση σχολικών προγραμμάτων MUN, ΣΕΝ (junior achievement) και EUROSCUOLA.

Έγκριση σύναψης συμφωνίας πλαισίου για υπηρεσίες παροχής τροφοδοσίας (catering) με σύναψη επιμέρους συμβάσεων ανά εκδήλωση, έγκριση δαπάνης ύψους 7.000 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του  Κ.Α.15.6474.07 «Έξοδα διοργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ημερίδων, ενεργειών του Δήμου μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την πληροφορική» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Περί αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών για το συνταχθέν από αυτήν πρακτικό (άρθρ. 32 παρ. 5 και 6 του  Ν. 1080/1980).

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2017.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2016».

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» με αναθεώρηση».

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».

Λήψη απόφασης για «Έγκριση του υπ΄ αρ. 1/2017 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων και επικειμένων της Πολεοδομικής Ενότητας 10 «Νέα Κηφισιά - Ούλεν (Βαριές) του Δήμου Κηφισιάς (Υπ. Βαριές)».

Επιστροφή ποσού 697,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Διαγραφή οφειλής ποσού 105,09 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω τακτοποίησης με τον            Ν. 4178/2013.

Διαγραφή ποσού 116.383,19 € από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                      ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ