ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης »,(Α΄87) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν 4623/2019(Α΄134)`...

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ