ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Κηφισιάς.

Κατεβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση σε μορφή PDF

Κατεβάστε το Παράρτημα σε μορφή PDF