ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ