ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση για Τέλεση Πολιτικού Γάμου
Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Δικαιολογητικά Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
Υπεύθυνη Δήλωση Μη Κωλύματος
Υπεύθυνη Δήλωση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Γάμου

Β] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης Σε Πληγέντες Από Φυσική Καταστροφή
Ανακοίνωση Και Δικαιολογητικά Για Χορήγηση Οικονομικού Βοηθήματος Από Το Δήμο Κηφισιάς Για Το Πάσχα 2019
Υπεύθυνη Δήλωση Συνιδιοκτησίας

Γ] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γενική Αίτηση Υπηρεσίας Δόμησης
Αίτηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Όρων Δόμησης Σε Ακίνητο
Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης Σε Ακίνητο
Αίτηση Κοπής Δέντρων
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου

Δικαιολογητικά Για Θεώρηση Οικ. Άδειας Για Σύνδεση Με Τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ (για οικοδομές που έχουν ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για έλεγχο από ελεγκτή δόμησης)
Δικαιολογητικά Για Θεώρηση Οικ. Άδειας Για Σύνδεση Με Τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ (με την διαδικασία του ελέγχου των έργων και εργασιών δόμησης από ελεγκτή δόμησης ΦΕΚ 57Β'/16-1-2014)
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Χρήσης

Πίνακας Πληρότητας Φακέλου
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας Δόμησης
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης

Δ] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Αρίθμησης Ακινήτου
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Για Σχολεία
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Γενική
Αίτηση Βεβαίωσης Σήμανσης
Αίτηση Αποκατάστασης Πεζοδρομίου
Αίτηση Έγκρισης Κατασκευής Πεζοδρομίου

Ε] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ

ΣΤ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου