Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Aπόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
Πτυχιούχος  της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας..
Από το 2001 φέρει το βαθμό του επικεφαλής Αξιολογητή – Επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας
Μέλος του Μητρώου Συμβούλων Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 
Διανύει τη δεύτερη θητεία στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κηφισιάς.

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης έχει εκ του νόμου(άρθρο 38 Ν 3801/2009) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Υπογράφει  τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους
3.Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου
4.Μεριμνά  για την επεξεργασία από τις αρμόδιες  υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση  ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερησία διάταξη ή  έχουν ήδη συζητηθεί  σε αυτά , καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή την Οικονομική επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
5.Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις υπηρεσίες του Δήμου.
6.Μεριμνά  για την έγκαιρη  ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
7.Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
8.Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
 
Εκτός  των ανωτέρω που ορίζει ο νόμος, ο Δήμαρχος του έχει αναθέσει και τα εξής:
α) Την διεκδίκηση, συντονισμό και εποπτεία της υλοποίησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους Προγραμμάτων.
β) Τον  συντονισμό ,παρακολούθηση και οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και  έγκριση των αδειών για την συμμετοχή τους σε αυτά.
γ) Να κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης  μεταξύ των Διευθύνσεων, συνεργαζόμενο  με  τους αντίστοιχους προϊστάμενους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.
δ) Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους  το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.