ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 13 ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(11/09/19-23/9/19)

Υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης»

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση, πρέπει:

1. Να αναζητήσει το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

2. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

3. Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (courier), σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 13 ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020»

Προθεσμίες υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης»

α. Το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωση» των ενδιαφερομένων, θα είναι διαθέσιμο ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α από τις 11/9/2019.

β. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 11/9/2019 έως 23/9/2019 στην Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή, την 23/9/2019 και ώρα 24.00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

γ. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 23/9/2019 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

δ. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών – Φακέλου ορίζεται η 24/9/2019 και ώρα 20:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

ε. Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία 24/9/2019 και ώρα 20:00 θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

στ. Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα υποβολής, που ορίζεται ανωτέρω, δεν θα ληφθούν υπόψη.

ζ. Για να είναι έγκυρη η Αίτηση Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν σφραγισμένο φάκελο όλα τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή εκτυπώνεται όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2019-2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 13 ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη Διευθύνση ως εξής: ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Aθήνα

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ 11/9/2019 ΕΩΣ 23/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
25/09/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 26/9/2019 ΕΩΣ 28/09/2019

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
30/09/2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ 30/09/2019 ΕΩΣ 01/10/2019