Δημογραφικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρατηρείται μία αρκετά ανοδική αύξηση του πληθυσμού κατά  την δεκαετία  1991-2001 σε ποσοστό 18,38% ενώ την δεκαετία 2001-2011 το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού μειώθηκε σε 7,13%, Η ηλικιακή κατανομή κινείται σε παραπλήσια επίπεδα και στις τρεις δημοτικές ενότητες , επομένως και στο σύνολο του Δήμου, με κυρίαρχο και υψηλότερο το ποσοστό ηλικιών ανάμεσα  25-39 και 40-54 δηλαδή των ηλικιών που βρίσκονται στην πλέον παραγωγική ηλικία.

Όσον αφορά  στην πληροφόρηση που προκύπτει από την εξέταση των προαναφερόμενων δεικτών:   

Ο δείκτης γήρανσης (αναλογία   πληθυσμού  εξήντα πέντε 65 προς  πληθυσμό   ηλικίας 0-14.) εμφανίζεται υψηλότερος στην Δημοτική Ενότητα της Κηφισιάς , επομένως υπερτερεί η ηλικιακή ομάδα των εξήντα πέντε και άνω.

Ο δείκτης εξάρτησης (αναλογία πληθυσμού εξαρτώμενων ατόμων – ατόμων που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία - προς τον παραγωγικό πληθυσμό). Παρατηρούμε ότι ο υψηλότερος δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται στις δημοτικές ενότητες της Κηφισιάς και της Εκάλης. Εάν παραμείνει υψηλός, σε συνδυασμό και με τον υψηλό δείκτη γήρανσης, δημιουργεί ανησυχία για το συνολικά αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού μεγαλύτερων ηλικιών, που τείνει να υπερισχύσει των υπολοίπων.

Ο δείκτης αντικατάστασης  (αναλογία πληθυσμού που εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία προς τον πληθυσμό που εξέρχεται από αυτήν) παρατηρούμε ότι τον υψηλότερο δείκτη τον διαθέτει η Δημοτική Ενότητα της Ερυθραίας, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία είναι μεγαλύτερος από αυτόν που εξέρχεται και εξισορροπεί τα ποσοστά των  δύο άλλων ενοτήτων.

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Κηφισιάς