ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (Άρθρο 82 του Ν.4727/2020)