Συνεχής Ενημέρωση

17Μαρ

Ηλεκτρονική διαβούλευση για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ο Δήμος Κηφισιάς θέτει σε ηλεκτρονική διαβούλευση τη μελέτη για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς...

16Μαρ

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κηφισιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           ΑΔΑ: ΩΖΣΕΩΕΜ-ΠΣΓ

ΔΗΜΟΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                                         Αριθ.πρωτ.: 12565

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119                                         ΚΗΦΙΣΙΑ, 16-3-2017

 

 

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

                                                 Έχοντας  υπόψη: