Κοινωνική Μέριμνα

Στο Δήμο Κηφισιάς λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνική Μέριμνα» με σκοπό την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους δημότες και κατοίκους Κηφισιάς.

Στόχοι της Κοινωνικής Μέριμνας είναι η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη τους, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας τόσο στον γενικό πληθυσμό του Δήμου, όσο και στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία στοχεύει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, στην προαγωγή υγείας και ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα, στην ερευνητική δράση και τέλος στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες του προγράμματος Καλλικράτη, η Κοινωνική Μέριμνα προέκυψε από τη συγχώνευση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κηφισιάς (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ.) με το Κέντρο Προαγωγής Υγείας «Δρυμπέτειο» Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1130/Β/3-06-2011.

 
Η Κοινωνική Μέριμνα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που αφορούν κυρίως:

1. Συμβουλευτική - Ψυχολογική – Κοινωνική  Στήριξη

Στην Κοινωνική Μέριμνα παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε κάθε δημότη ή κάτοικο που αντιμετωπίζει προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και οικονομικά ή εργασιακά προβλήματα.

Επιπρόσθετα, η Κοινωνική Μέριμνα παρέχει κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως:  πρόσφυγες, μετανάστες, αποφυλακισθέντες,  μακροχρόνια ανέργους, αρχηγούς μονογονεϊκών  οικογενειών,  άτομα  με αναπηρίες, άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαμένουν εκτός ιδρυμάτων, ηλικιωμένα άτομα, χρήστες ουσιών, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, νέους που αναπτύσσουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας και άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από κοινωνικό ή εργασιακό αποκλεισμό.

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η άρση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, η κοινωνική ένταξη, καθώς επίσης και η κοινωνική ευαισθητοποίηση. Ανάλογα με το αίτημα και την ανάγκη των εξυπηρετούμενων, είτε εξυπηρετούνται από το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας, είτε παραπέμπονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και φορείς.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2012, η Κοινωνική Μέριμνα δέχεται περίπου 1000 περιστατικά ετησίως, από τα οποία 400 περίπου παρακολουθούνται  και εξυπηρετούνται σε τακτική βάση, ενώ τα υπόλοιπα εξυπηρετούνται άμεσα ή παραπέμπονται σε αρμόδιους φορείς.

 

2. Ενημέρωση – Υποστήριξη - Πληροφόρηση

Η Κοινωνική Μέριμνα παρέχει πληροφόρηση, σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, για επιδοματική πολιτική, καθώς επίσης κοινωνικά και προνoιακά θέματα, και θέματα εργασίας ή απασχόλησηςΕπιπλέον,  ενημερώνει  τους κατοίκους για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής φύσης και εξυπηρέτησης και φροντίζει για την διασύνδεση τους με αυτές.

 

3. Ευρωπαϊκά  Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η Κοινωνική Μέριμνα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά  Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, συντάσσει, κοστολογεί και υποβάλλει αιτήσεις για προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  Από το  Μάρτιο του 2009 η υπηρεσία εγκατέστησε και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού 01100093583 στο πεδίο «Σχεδιασμός,  Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων». Από τον Σεπτέμβριο του 1998, το πρώην ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ του Δήμου Κηφισιάς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Στην παρούσα φάση, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Mobility for Wellfare». Κινητικότητα στον τομέα της Πρόνοιας. Πρόκειται για πρόγραμμα ανταλλαγής επαγγελματιών μεταξύ εταίρων από  χώρες της Ε.Ε στον τομέα της Πρόνοιας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών Πρόνοιας (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές κ.α.). Το Πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται από κάποιον φορέα, οπότε οι επαγγελματίες της Κοινωνικής Μέριμνας δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε άλλη χώρα. Όμως είχαν τη δυνατότητα να δεχτούν ήδη δύο ομάδες και το Μάιο του 2015 μια τρίτη ομάδα επαγγελματιών από τη Σουηδία, όπου έγινε ανταλλαγή εμπειριών, με παρουσιάσεις του έργου των φορέων εκατέρωθεν και ξεναγήθηκαν σε ανάλογου ενδιαφέροντος φορείς της Αττικής.

Επίσης συμμετέχει ως εταίρος μαζί με το Δήμο Κηφισιάς στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του Δήμου Κηφισιάς», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σκοπός της δράσης είναι η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους αστέγους του Δήμου Κηφισιάς. 

Με την έγκριση 103.440,00€ τον Φεβρουάριο 2015, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των ωφελούμενων οικογενειών. Στην παρούσα φάση, αναμένουμε την καταβολή της 1ης δόσης χρηματοδότησης ύψους 30% του συνολικού ποσού.

 

4. Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς

Τον Ιανουάριο 2013, η Κοινωνική Μέριμνα υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας - Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία».

Η πράξη με τίτλο «Μ.Κ.Ο. ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο με τις δράσεις του υποστηρίζει την προτεραιότητα 1γ του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 10-6-2013 έως 9-6-2015 και απευθύνεται σε άτομα απειλούμενα ή ευρισκόμενα σε φτώχια και άπορους, άνεργους, άστεγους. Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Δύο δομές παροχής συσσιτίου
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Τράπεζα χρόνου
 • Γραφείο Διαμεσολάβησης

Στη λειτουργία των δομών εργάζονται 31 άτομα που έχουν προσληφθεί από την Μ.Κ.Ο. Φάρος Ελπίδας, τα οποία συνεργάζονται με το προσωπικό της Κοινωνικής Μέριμνας.

Ο στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι 150 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 226 οικογένειες.

Ο στόχος του Κοινωνικού Συσσιτίου είναι 100 άτομα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 217.

Ο στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι 100 άτομα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 247.

Ο στόχος του γραφείου διαμεσολάβησης είναι 200 άτομα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται πολλαπλάσια άτομα.

Η τράπεζα χρόνου δεν έχει αριθμητικό στόχο-βάση προγράμματος. Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 50 χρήστες

Υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας με την ΜΚΟ «ΕΔΡΑ», για την λειτουργία τμημάτων για ΑμεΑ και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στο «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ» (Ίδρυμα Γ. Λεβέντη). Στον χώρο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμερισματοποίησή του και την τοποθέτηση ράμπας. Επίσης, κατόπιν ακροάσεως και με τη συμμετοχή του Ν. Π. στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η ΜΚΟ «ΕΔΡΑ» φροντίζει για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.

Πρόκειται για δομή ψυχοπαιδαγωγικής υγείας που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και σε γονείς, μέσα από προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, παιδαγωγικά κ.λ.π. Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου που θα λειτουργήσει στην Κηφισιά με την επωνυμία «ΠΝΟΗ», θα περιλαμβάνει συνεδρίες για παιδιά και εφήβους ηλικίας 3-17 ετών από ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγους, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.λ.π.). Θα υλοποιούνται συνεδρίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοθεραπεία για παιδιά, Συμβουλευτική γονέων, Ομάδα θεραπείας μέσα από την Τέχνη. (Δραματοθεραπεία, Εικαστικά, παιχνίδι για παιδιά). Το κόστος συμμετοχής θα καλύπτεται από τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου, αλλά και μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Η Κοινωνική Μέριμνα θα υποδεικνύει τους ανασφάλιστους αλλά και τους ασφαλισμένους της πρόνοιας, οι οποίοι θα εξαιρούνται της παραπάνω διαδικασίας και θα εξυπηρετούνται εντελώς δωρεάν.

Επίσης, σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ», και στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους στο Δημοτικό Πολυιατρείο.

 

5. Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης και Σίτισης Απόρων

Ο Δήμος Κηφισιάς παρέχει σε  άπορους  δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα  της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Κοινωνικής Μέριμνας και του Προγράμματος  Βοήθεια στο Σπίτι, υλική στήριξη κατόπιν δωρεών και προσφορών, καθώς και οικονομική ενίσχυση, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα σε 260  περίπου άτομα.  Επιπρόσθετα, καθημερινά πραγματοποιείται διανομή φαγητού σε 100  άπορους  δημότες που δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες για σίτιση. Τα συσσίτια  παρασκευάζονται από χορηγό και  εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας .

 

6. Ομάδες Εθελοντών

Στην Κοινωνική Μέριμνα δραστηριοποιούνται περίπου  100 εθελοντές, που βοηθούν  και συνδράμουν στο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι δράσεις των εθελοντών είναι οι ακόλουθες:

 • Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών Δημοτικού
 • Συμμετοχή σε δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας, καθώς και συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και φορείς.
 • Συμμετοχή στην κατ’ οίκον διανομή φαγητού σε  άπορους δημότες  που έχουν ανάγκη.
 • Οργάνωση συσσιτίων για άπορες οικογένειες.
 • Δίκτυο εθελοντών ιατρών.
 • Συντροφιά και στήριξη μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες.
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο. Η δράση υλοποιείται από εθελοντές καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων και αφορά μαθητές οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

7. Εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών

Η Κοινωνική Μέριμνα  λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης και άσκησης στο επάγγελμα, φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης, και της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Παράλληλα συνεργάζεται και με άλλα ιδιωτικά  εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

8. Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας

Η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες, ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα και δράσεις στην κοινότητα,που απευθύνονται, είτε γενικά στο σύνολο του πληθυσμού της κοινότητας, είτε σε συγκεκριμένες ομάδες. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, η πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων, καθώς και η ενημέρωση για θέματα υγείας και ψυχικής υγείας. Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, η Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται και  με άλλους εξειδικευμένους φορείς και υπηρεσίες.

 

9. Συνεργασίες και Δικτύωση με Φορείς -Υπηρεσίες & Προγράμματα

Η Κοινωνική Μέριμνα συνεργάζεται με υπηρεσίες και προγράμματα σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Διακρατικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι μέλος  δικτύων υπηρεσιών και συνδράμει κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Ενδεικτικά συνεργάζεται με φορείς Υγείας, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Εθελοντικές Οργανώσεις, Προγράμματα και Δομές Αποκατάστασης, Καταστήματα Κράτησης και Αστυνομικές Αρχές, Εισαγγελίες Ενηλίκων και Ανηλίκων,  Ερευνητικά Κέντρα, Διαδημοτικά Δίκτυα, Δημόσια Ταμεία και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τοπικούς Συλλόγους κ.α. 
Επιπρόσθετα, στον Δήμο Κηφισιάς πρόκειται να λειτουργήσει  το Τοπικό Συμβούλιο για την Πρόληψη της Παραβατικότητας, όπου η Κοινωνική Μέριμνα  θα υλοποιεί σχετικές δράσεις  κυρίως όσον αφορά στην παραβατικότητα ανηλίκων. Σε συνεργααία στο μέλλον,  με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη , την Περιφέρεια και όμορους Δήμους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθώς και εθελοντών πολιτών, είναι βέβαιο ότι ο στόχος θα γίνει πιο εύκολα υλοποιήσιμος.
Σήμερα,για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα, τα σχολεία και άλλες υπηρεσίες και οργανώσεις. Επιπλέον, η Κοινωνική Μέριμνα είναι μέλος του δικτύου «Ορέστης» για την αντιμετώπιση της θυματοποιήσης και εγκληματικότητας ανηλίκων που συγκροτήθηκε από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επιπρόσθετα, η υπηρεσία συμμετέχει στην επιδημιολογική έρευνα για την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης ανηλίκων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BECAN»  που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού.

 

10. Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας

Στην Κοινωνική Μέριμνα από τον Σεπτέμβριο του 2007 λειτουργεί Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας, με συμμετοχή όλου του επιστημονικού προσωπικού.  Η Διεπιστημονική Ομάδα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, ενώ μία φορά τον μήνα η ομάδα διευρύνεται με συμμετοχές εκπροσώπων φορέων που συντονίζει η Κοινωνική Μέριμνα, καθώς επίσης και προσκεκλημένους εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων.

Σκοπός της Διεπιστημονικής Ομάδας είναι η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους, καθώς και η ανάπτυξη και ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης.

 

11. Συμβουλευτική στα Σχολεία

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, μία φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, από ψυχολόγους της υπηρεσίας. Το παρόν πρόγραμμα υλοποιείται σε 15 Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  συμπεριλαμβανομένων και των 2 Παιδικών Σταθμών.

 

12. Ερευνητική Δράση και Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κοινοτική Οργάνωση και Ανάπτυξη

Η Κοινωνική Μέριμνα πραγματοποιεί ερευνητικές εργασίες και σχεδιάζει προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσμό του δήμου, όσο και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως  για παράδειγμα άτομα με αναπηρίες, ανήλικους σε υψηλό κίνδυνο, ανέργους, παιδιά, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Κύριος στόχος της παρούσας δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών στήριξης, η βελτίωση των  ήδη  παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης  και η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Επίσης, η Κοινωνική Μέριμνα σχεδιάζει κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην κοινοτική ανάπτυξη αξιοποιώντας συνεργασίες και εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 

13. Καλοκαιρινός Παιδότοπος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως πιλοτικό το 1998 και υλοποιείται κάθε  χρόνο σε Δημοτικά Σχολεία του δήμου, κατά τη θερινή περίοδο, με διάρκεια πέντε εβδομάδες. Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση και η φύλαξη παιδιών, ηλικίας 5 έως 12 ετών, με παράλληλη ανάπτυξη και καλλιέργεια των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, παρέχοντας έτσι βοήθεια στους εργαζόμενους γονείς τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Το προσωπικό που απασχολείται είναι παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι , καθηγητές χορού, θεάτρου, μουσικής και γυμναστικής.

 

14. Αναγνωστήριο

Το πρόγραμμα  αυτό ξεκίνησε την λειτουργία του το 2003 και περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία από εθελοντές δασκάλους και καθηγητές, με την συνδρομή του προσωπικού της Κοινωνικής Μέριμνας.  Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχολική φοίτηση και  προέρχονται από οικογένειες με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.