Α] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Άδειας Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
Δικαιολογητικά Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Δικαιολογητικά Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
Υπεύθυνη Δήλωση Μη Κωλύματος
Υπεύθυνη Δήλωση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Γάμου

Β] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Για Επίδομα Μειωμένης Όρασης
Αίτηση Για Επίδομα Κωφών Και Βαρήκοων (Πρώην Κωφαλαλίας)
Αίτηση Για Επίδομα Παραπληγικών Ανασφάλιστων
Αίτηση Για Επίδομα Παραπληγικών Δημοσίου
Αίτηση Για Επίδομα Κίνησης
Αίτηση Για Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
Αίτηση Για Επιδομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (ΒΝΚ)
Αίτηση Για Επίδομα Μεσογειακής Αναιμίας Και Λοιπών Αιμολυτικών Παθήσεων
Αίτηση Για Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας
Αίτηση Για Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Δικαιολογητικά Βαριάς Αναπηρίας

Υπεύθυνη Δήλωση Άμεσα Ασφαλισμένος
Υπεύθυνη Δήλωση Άμεσα Ασφαλισμένος Για Περίθαλψη
Υπεύθυνη Δήλωση Έμμεσα Ασφαλισμένος Για Περίθαλψη
Υπεύθυνη Δήλωση Άμεσα Ασφαλισμένος ΟΓΑ
Υπεύθυνη Δήλωση Ανασφάλιστος Και Άνεργος
Υπεύθυνη Δήλωση Εγκεφαλική Παράλυση
Υπεύθυνη Δήλωση Κίνησης
Υπεύθυνη Δήλωση Παραπληγίας Ανασφάλιστος
Υπεύθυνη Δήλωση Παραπληγίας Δημοσίου
Υπεύθυνη Δήλωση Στεγαστικής Συνδρομής Ενοικιαστής
Υπεύθυνη Δήλωση Στεγαστικής Συνδρομής Εξουσιοδότηση Ιδιοκτήτη
Υπεύθυνη Δήλωση Συμπαράσταση Ανήλικο
Υπεύθυνη Δήλωση Μειωμένης Όρασης
Υπεύθυνη Δήλωση Κώφωσης

Γ] ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γενική Αίτηση
Αίτηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Όρων Δόμησης Σε Ακίνητο
Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης Σε Ακίνητο
Αίτηση Κοπής Δέντρων
Αίτηση Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Αίτηση Έγκρισης Δόμησης
Αίτηση Εργασιών Άρθρου 4 Παρ.3 Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012

Δικαιολογητικά Έγκρισης Δόμησης
Δικαιολογητικά Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Δικαιολογητικά Για Θεώρηση Οικ. Άδειας Για Σύνδεση Με Τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ (για οικοδομές που έχουν ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για έλεγχο από ελεγκτή δόμησης)
Δικαιολογητικά Για Θεώρηση Οικ. Άδειας Για Σύνδεση Με Τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ (με την διαδικασία του ελέγχου των έργων και εργασιών δόμησης από ελεγκτή δόμησης ΦΕΚ 57Β'/16-1-2014)
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Οικοδομησιμότητας
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Χρήσης
Δικαιολογητικά Για Χορήγηση Άδειας Δόμησης
Δικαιολογητικά Για Βεβαίωση Παλαιότητας

Πίνακας Πληρότητας Φακέλου
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας Δόμησης
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης