Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

 

1. Ευάγγελος Αυλήτης - Αντιδήμαρχος Προσωπικού – Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
δ) Την υλοποίηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης των Αιτηµάτων Καθηµερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των πολιτών.
ε) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς.
στ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσµατα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάµου, ∆ιαζυγίου, Θανάτου, συµφώνου συµβίωσης και εκθέσεων) της ∆.Ε. Κηφισιάς, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάµων.
ζ) Την υπογραφή του τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου
66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016

 

 

2. Μιχάλης Καυγαλάκης - Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης του Δήμου.

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
γ) Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
ε) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσµατα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάµου, ∆ιαζυγίου, Θανάτου, συµφώνου συµβίωσης και εκθέσεων) της ∆.Ε. Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάµων.
στ) Την εποπτεία και ευθύνη του Τµήµατος Ύδρευσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

 

 

3. Αχιλλέας Κουρέπης - Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ζωοφιλίας.

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα της Εκάλης.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
γ) Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Εκάλης.
ε) Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσµατα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάµου, ∆ιαζυγίου, Θανάτου, συµφώνου συµβίωσης και εκθέσεων) της ∆.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάµων.
στ) Την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου.
ζ) Τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Ζωοφιλίας του ∆ήµου και το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. 

 

 

4. Γεωργία (Ζέτη) Κασσιμάτη - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων.

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισµού και Πολιτικής Προστασίας.
β) Την ανάπτυξη των ∆ιεθνών Σχέσεων του ∆ήµου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη ως προς τα Προγράµµατα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης του Τµήµατος Επιχειρηµατικότητας και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού, Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

 

 

 

 

5. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου - Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων – Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Επιχειρηματικότητας και Πρασίνου.

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας του ∆ήµου Κηφισιάς µε την ανάπτυξη ∆ηµοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασµού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.
β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.
γ) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού.
δ) Την εποπτεία και ευθύνη – ως προς την Επιχειρηµατικότητα - του Τµήµατος Επιχειρηµατικότητας και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Επιχειρηµατικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τµήµατος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

 

6. Αλέξιος Μακρής - Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Υποδομών, Ενέργειας κι Εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού

Με αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, εκτός του Τµήµατος Ύδρευσης.
β) Την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών χαρών του ∆ήµου.
γ) Την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου.
δ) Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστηµάτων του ∆ήµου (θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός).
ε) Τη µέριµνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόµησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ), καθώς και την µακροπρόθεσµη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ενεργειακά θέµατα, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
στ) Τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο Συµµετοχικό Προϋπολογισµό του ∆ήµου και σε απευθείας συνεργασία µε κάθε αρµόδια υπηρεσία.