Κοινωνική Υπηρεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Κα Σαλβάνου Ιωάννα,
Κα Μειντάνη  Ελένη,
Κα Βαλλιάνου Σταματίνα,
Κα Καρβέλλη Μαρία
Μαρ. Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά 210 8082994
merimna@kifissia.gr


Σχεδιάζει και εκτελεί δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και συνεργάζεται οριζόντια και κάθετα με όλα τα Τμήματα και Γραφεία της Δ/νσης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η Κοινωνική εργασία με Άτομα, με Ομάδες και με την Κοινότητα.
 • Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • Η λειτουργία μονάδας «Bοήθεια στο σπίτι».
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που εφαρμόζεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδύνατων, των προσφύγων και των    επαναπατριζόμενων καθώς και παροχή άμεσης περίθαλψης ή οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα,   οικογένειες  και  κοινωνικές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων  ή φυσικών καταστροφών.
 • Η εισαγωγή, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Φροντίδας (Μονάδες Φροντίδας  Ηλικιωμένων).
 • Η προστασία περιθαλπομένωv σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Η προστασία  μονογοvεϊκώv οικογενειών.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων και Παιδικής Προστασίας καθώς και των  ειδικώς  αναγνωρισμένων  και  κοινωφελούς  χαρακτήρα σωματείων  και συλλόγων.
 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο.
 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο Δήμου.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων  και ομάδων εθελοντών. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας  «Κέντρου Κοινότητας» στα όρια του Δήμου. Δείτε το σχετικό Αρχείο εδώ.
 • Συντάσσει  και προωθεί προς έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» (  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄ αρ. Δ23/ΟΙΚ. 14435?1135 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄/854/30-03-2016 )
 • Υποβάλλει στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου κοινότητας κατά την έναρξη λειτουργίας του, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.
 • Απο 13/2/2018 με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς συγκροτήθηκε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων , η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των Κοινωνικών Ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων.
 • Στο  πλαίσιο υλοποίσης του προγράμματος Προνοιακών Παροχών για άτομα με αναπηρία, απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου,  Μ. Αντύπα 3 Κηφισιά, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ
 • Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει συσταθεί η επιτροπή για επανασύνδεση ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/2018 (φεκ 474/Β/14-02-2018):  ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΣΧΑ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά βάσει της υπ' αριθμ 11/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

θα κατατίθενται  κατόπιν ραντεβού  στην Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

     έως  6/3/2020

Μετά την πάροδο της  ημερομηνίας αυτής (6η Μαρτίου 2020),  οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου και θα αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία:

Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά

τηλ. 2108082994 & 2108014249

e-mail: koinonikossxediasmos@kifissia.gr

 

κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για τα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ