Επιτροπές

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αυλήτης Ευάγγελος
2. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη)
3. Παπαδημητρίου Αμαλία (Λίλα)
4. Κόκκαλης Νικήτας
5. Λιανός Δημήτριος
6. Διονυσιώτης Ιωάννης
7. Λαμπρινός Λογοθέτης
8. Μαρκεσίνης Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Παντελεάκης Ιωάννης
2. Κουρέπης Αχιλλέας
3. Καραγιαννάκης Βασίλειος
4. Κατσίμπας Γεώργιος
5. Βάρσος Βασίλειος
6. Λαχανάς Χρήστος

--------------------------------------------

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του
Ν.3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018
αποτελείται από :
1. Τον Δήμαρχο – Πρόεδρο, Γιώργο Θ. Θωμάκο.
2. Τους Αντιδημάρχους :
1) κ. Αυλήτη Ευάγγελο – Αντιδήμαρχο Προσωπικού – Οικονομικών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) κ. Καυγαλάκη Μιχάλη - Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ερυθραίας και Ύδρευσης του Δήμου
3) κ. Κουρέπη Αχιλλέα – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης,
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ζωοφιλίας
4) κα Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) – Αντιδήμαρχο Καθαριότητας –
Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
5) κα Βλάχου Ασπασία (Νίνα) – Αντιδήμαρχο Δημόσιων Σχέσεων –
Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Επιχειρηματικότητας και
Πρασίνου
6) κ. Μακρή Αλέξιο – Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και
Υποδομών, Ενέργειας κι Εκτέλεσης του Συμμετοχικού
Προϋπολογισμού
3. Τον Γενικό Γραμματέα, κ. Αντωνιάδη Παναγιώτη.

 Στις συνεδριάσεις καλούνται επίσης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο :
1. Οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων :
1) Κος Τσιλιγκίρης Πέτρος – Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας
Κηφισιάς.
2) Κος Λούμπιας Χρήστος - Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας
Νέας Ερυθραίας.
3) Σφηκάκης Πέτρος, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.
2. Οι Πρόεδροι Νομικών Προσώπων.
3. Υπηρεσιακοί Παράγοντες.

----------------------------------------------

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καυγαλάκης Μιχάλης
2. Βλάχου Ασπασία
3. Παντελεάκης Ιωάννης
4. Καραλή Κατερίνα
5. Κύρλος Ευστάθιος
6. Καπετανάκη Ανθούλα
7. Βάρσος Βασίλειος
8. Λαχανάς Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κουρέπης Αχιλλέας
2. Παπαδημητρίου Αμαλία (Λίλα)
3. Ανδρεαδάκης Δημήτριος
4. Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος
5. Ποντικάκη Νικολέττα
6. Μαρκεσίνης Εμμανουήλ