Εντεταλμένος Τοπικής Δημοκρατίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Νικήτας Κόκκαλης

21Ιουν

Εντεταλμένος Τοπικής Δημοκρατίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Νικήτας Κόκκαλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       

ΔΗΜΟΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                    Αριθ.πρωτ.: 24479

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   555                    ΚΗΦΙΣΙΑ,  21/06/2019

 

 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

                                                          Έχοντας  υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ 114/08-06-2006) περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4.Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

5.Την υπ’αριθ.668/2018 Απόφαση του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί και προσθέτει στην 668/2018 Απόφαση του και αναθέτει στον παρακάτω Δημοτικό Σύμβουλο την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή με εξουσιοδότησή του συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών:

Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Νικήτα Κόκκαλη, ως Εντεταλμένο Τοπικής Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα της Προετοιμασίας, Οργάνωσης, Υλοποίησης των Συνοικιακών Συνελεύσεων, σε στενή συνεργασία με τα Συνοικιακά Συμβούλια, καθώς και της συγκέντρωσης - ταξινόμησης των προτάσεων του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον Σύμβουλο που αφορά, στον Γενικό Γραμματέα, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του Δήμου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                 ΓΙΩΡΓΟΣ  Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ